Projectoproepen

Projectoproep voor de dienstenconcessie van een MULTIMODALE CONTAINERTERMINAL (waterweg, spoorweg, weg)

 

BELANGRIJK BERICHT: ERRATUM

Op woensdag 2 februari 2022 heeft de Haven van Brussel per vergissing de verkeerde versie gepubliceerd van haar projectoproep voor de uitbating van haar containerterminal. Deze moet buiten beschouwing worden gelaten; elke kandidaatstelling die op deze onjuiste versie is gebaseerd, zal niet-ontvankelijk worden verklaard en automatisch worden afgewezen. De juiste versie wordt gelijktijdig met dit bericht gepubliceerd. De Haven van Brussel verontschuldigt zich bij alle betrokken partijen voor het veroorzaakte ongemak en verzoekt alle kandidaten om in hun kandidatuurdossier duidelijk te vermelden dat deze is gebaseerd op de versie van de oproep tot kandidaatstelling die vandaag, vrijdag 4 februari 2022, is gepubliceerd.

Brussels Container Terminal

Naam van de publieke persoon: Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel

Correspondentie te versturen: Ter attentie van de heer:

Rainier Reekmans – Directeur-generaal a.i.

Redersplein 6, 1000 Brussel – België

Webadres: http://www.port.brussels/nl

 

Betreft:      

De Haven van Brussel doet een projectoproep voor de dienstenconcessie voor de exploitatie van de multimodale containerterminal, gelegen in de voorhaven, op de rechteroever, langs het kanaal, met toegang via het spoor en de weg. Een plattegrond van het terrein is bij dit document gevoegd. De exploitant zal het open karakter van de terminal moeten garanderen; met andere woorden, de terminal moet toegankelijk zijn voor de verschillende operatoren en bevrachters van de waterweg die hem willen gebruiken (zonder operationele of commerciële benadeling).

De projectoproep heeft ook betrekking op het terrein dat aan de containerterminal grenst, om er een logistiek aanbod met toegevoegde waarde te ontwikkelen dat rechtstreeks aan de containerterminal gekoppeld is (containerdiensten zoals opslag van lege containers, fumigatie, enz.); en goederendiensten zoals stripping en stuffing, voorraadbeheer, stedelijke distributie enz.). Dit logistieke aanbod kan worden voorgesteld door de operator van de terminal of door een tweede operator die met de exploitant van de terminal zal samenwerken.

Belangrijkste kenmerken:

Van de terminal

 • Oppervlakte van de concessie: 31.603 m²
 • Plan in de bijlage
 • Bestemming op het GBP: Gebied voor havenactiviteiten en vervoer
 • Technische kenmerken:
  • terrein gelegen in de voorhaven, op de rechteroever, aan de L. Monnoyerkade
  • het terrein heeft rechtstreeks toegang tot de Leeuwenhelling (via poort B13) en tot de Vilvoordselaan (via de poorten B13 en B15)
  • bouwrijp terrein
  • Portaalkraan type FEMONT 52 t x (17/30/10) op 200 m rails, met een hefvermogen van 41 ton, wielbasis 30 m
  • Toelaatbare belasting op de kade: 6 t/m²
  • Kade: lengte: 450 m; diepgang: 5,8 m
  • De terminal heeft een spooraansluiting (met 7 sporen); waarvan 2 sporen van 360 m in beton liggen, zodat een portaalwagen tussen de sporen kan passeren. De verbinding is niet operationeel, maar er zijn besprekingen aan de gang om ze te herstellen
  • Uitgerust met een Portakabin (met technische lokaal) aan het einde van zijn levensduur - vervanging te voorzien door de exploitant;
  • Uitgerust met 3 stopcontacten voor reeferaansluitingen;
  • Uitgerust met verlichting op pylonen;
  • Uitgerust met een opvangbak voor containers;
  • Zal worden uitgerust met elektrische oplaadpunten voor de schepen
  • Uitgerust met een zand- en oliescheider voor afvloeiend water
 • Beschikbaarheidsdatum: vanaf 1/07/2023 voor het terrein van 1,67 ha waarop de huidige terminal zich bevindt en vanaf het einde van de werken voor de versterking van de kademuur (terrein van 1,49 ha) 

Van het aangrenzende terrein

 • oppervlakte van de concessie: 26 889 m² (waarvan ±2 700 m² aan te leggen groene ruimte - zie voorschrift 0.2 van het GBP)
 • plan in de bijlage
 • op het gewestelijk bestemmingsplan voor de bodem is het terrein aangeduid als gebied voor havenactiviteiten en vervoer. Het is door Leefmilieu Brussel in categorie 3 ingedeeld (potentieel verontreinigd – vanwege de risicoactiviteiten die er van 1978 tot 2004 hebben plaatsgevonden). Ondergrondse constructies zijn niet toegestaan, met uitzondering van eventueel voor de exploitatie van het terrein vereiste funderingen
 • technische kenmerken:
  • terrein gelegen in de voorhaven, op de rechteroever, aan de Vilvoordselaan
  • het terrein heeft toegang tot de Vilvoordselaan (via poort B15)
  • bouwrijp terrein van ongeveer 6.500 m², namelijk de overwelving van de Zenne, het restant moet door de toekomstige exploitant bouwrijp worden gemaakt
  • de overwelving van de Zenne loopt onder het terrein, met een draagvermogen van  6 t/m² en een verbod om op de overwelving te bouwen
  • 1 verbinding tussen het terrein en de terminal, indien nodig extra verbinding(en) te maken via een "gelijkvloerse" overweg over de sporen in overleg met Infrabel 
 • Na de aanvaarding van het dossier van de kandidaat en de ondertekening van een concessie, is de concessionaris verantwoordelijk voor: de riolering, het bouwrijp maken van de 22 000 m² niet-bouwrijp terrein en de aanleg van de 10% groene ruimten, en voor alle constructies die nodig zouden zijn voor de uitvoering van het project van de kandidaat.
 • beschikbaarheidsdatum: vanaf 01/07/2023

Ambities en uitdagingen:

Het belang van de containeroverslag voor het Brussels Gewest uit zich niet alleen in toegevoegde waarde, maar ook in zijn groeiende aanwezigheid in de logistieke netwerken van de binnenvaart en bijgevolg in een bijdrage aan de vermindering van uitstoot van CO2en broeikasgassen (dankzij de vermindering van het wegvervoer) en aan de verbetering van de goederenmobiliteit in Brussel en tussen Brussel en andere Belgische steden/gewesten.

Het containerverkeer in de Haven van Brussel heeft een zeer groot groeipotentieel, zowel op korte als op langere termijn. Hierbij is het essentieel dat de havenautoriteit een ondersteunende en sturende rol speelt ten aanzien van de exploitant van de containerterminal.

Met deze containerterminal wil de Haven van Brussel een performant, efficiënt en duurzaam alternatief bieden voor het vervoer van containers over de weg van en naar het Brussels Gewest. Om dit te bereiken, zal de exploitant van de containerterminal in staat moeten zijn de Brusselse bevrachters een competitief aanbod voor te stellen in termen van prijs, leveringstermijnen en kwaliteit van de dienstverlening voor het gebruik van de waterwegen en het spoor. Dit aanbod moet ten minste de volgende aspecten omvatten:

 • de behandeling van de containers,
 • hun vervoer naar en vanuit de terminal in Brussel,
 • containerdiensten zoals herpositionering (of het creëren van een leeg depot), lichte reparaties en fumigatiewerkzaamheden.
 • Goederendiensten zoals stripping/stuffing, dedouanering en andere logistieke activiteiten met toegevoegde waarde zijn een pluspunt en kunnen op het aangrenzende terrein worden ontwikkeld
 • De Haven verwacht van de toekomstige concessiehouder een open en proactieve houding ten opzichte van samenwerking met andere logistieke partners (bv. om de last mile te ontwikkelen) en met onderzoeks- en ontwikkelingsinstanties.

 • De toekomstige concessiehouder zal ervoor zorgen dat hij de inkomende en uitgaande stromen (weg, waterweg en spoor) monitort met maandelijkse rapportering, inclusief het aandeel van emissieloze stromen per vervoerswijze.

Duurzaamheid:

Het doel dat op dit vlak wordt nagestreefd, is van de Haven een toonaangevende speler te maken die de ontwikkeling stimuleert en realiseert van een duurzame stedelijke logistiek, met name door het gebruik van duurzame vervoerswijzen zoals de waterweg en het spoor, het groeperen van goederen en de stedelijke distributie. Een bijzondere aandacht zal worden gewijd aan het gebruik van hernieuwbare energie (H2, elektriciteit) voor het transport over het water en over de weg.

Binnen de 12 maanden na het verkrijgen van het concessiecontract zal een plan worden gevraagd voor de decarbonisering voor alle activiteiten van de site ( maritieme en wegvloot, gebouwen, enz.) om te voldoen aan de regionale klimaatambities. Binnen 18 maanden na het verkrijgen van het concessiecontract zal een plan worden gepubliceerd voor een decarbonisering voor alle activiteiten van de onderneming. 

Daartoe wenst de Haven de creatie en de selectie te stimuleren van projecten van ondernemingen die de economische transitie concreet maken, bijdragen tot het bereiken van de door de Regering vastgelegde klimaatdoelstellingen en een reële toegevoegde waarde inhouden voor de economische activiteit en de werkgelegenheid in het Gewest (duurzame bouw, lokale banen, lokale productie, circulaire stromen, beperking van de ecologische voetafdruk, impact op de algemene en lokale gewestelijke mobiliteit, activiteiten in verband met de transitie naar een duurzamer en stedelijker verbruik). De prioriteit voor dit terrein is dus de duurzame stedelijke logistiek (gebruik van de waterweg en/of het spoor voor de bevoorrading van Brussel of de afvoer van het afval van zijn verbruik, ontwikkeling van innovatieve of duurzame oplossingen in termen van vervoer en/of logistiek).

Vormen van synergie met andere op het havendomein aanwezige actoren zijn welkom.

Labels CO2 Neutral en Ecodynamische Onderneming

Sinds 2020 worden alle ondernemingen op het grondgebied van het Gewest in het algemeen en op het havendomein in het bijzonder aangemoedigd tot een voluntaristische aanpak om koolstofneutraal te worden en het label Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel te verkrijgen. De criteria voor het verkrijgen van de labels worden in de bijlage uitgelegd.

Logistieke gebouwen

Bij de bouw van nieuwe logistieke gebouwen zal de kandidaat ervoor zorgen dat energieonafhankelijkheid wordt bereikt en zal hij verwijzen naar een erkende industriële bouwnorm.

Groene ruimten

Het GBP (gewestelijk bestemmingsplan) schrijft met name voor elk project met een grondoppervlakte van ten minste 5.000 m² de aanleg voor van ten minste 10% groene ruimten (zie punt 0.2 van de algemene voorschriften van het GBP). Voor het terminalgedeelte is deze groene ruimte al gepland. Voor het aangrenzende terrein moet een extra groene ruimte deel uitmaken van het project. (+-2 200 m²)

Specifieke beperkingen in verband met het aangrenzende terrein:

kadastrale percelen 21813_G_0284_C_000_00 / 0287_D / 0276_N_002

Bodemverontreiniging

De percelen van het aangrenzende terrein zijn ingedeeld in categorie 3. Categorie 3 van de inventaris van de bodemtoestand is de categorie die wordt toegekend aan elk kadastraal perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat niet beantwoordt aan de interventienormen en waarvoor de risico's aanvaardbaar zijn of zijn gemaakt. Tenzij anders vermeld in het bodemattest rust er geen verplichting op deze percelen, tenzij er een nieuw vermoeden van verontreiniging is of een verontreiniging wordt aangetoond.

Er moet geen verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Voor de percelen 0284_C en 0276_N is in oktober 2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Funderingen

Ondergrondse constructies zijn niet toegestaan, met uitzondering van eventueel voor de exploitatie van het terrein vereiste funderingen.

Nuttige informatie voor het financieringsplan

 • Basistarief voor de huur van het terrein: 8,28 €/m² of 484.313,76 €/jaar (tariefschema 2022). Voor het aan te leggen deel is fasering mogelijk
 • Onroerende voorheffing 2019: voor de terminal: 31.606 € (voor 13.800 m²)
 • Elektriciteitsverbruik in 2020:
  • kraan 119.569 kWh,
  • verlichting, reefers en cabine: 31.688 kWh
 • Onderhoud van de portaalkraan: ±50.000 €/jaar (82.500 € in 2020, 42.000 € in 2021); verzekering van de portaalkraan: ±14.000 €/jaar
 • De containerterminal valt onder de Wet Major op het werk van de havenarbeiders.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden van de kandidatuur:

De kandidaat moet de onderstaande documenten verplicht bij zijn dossier voegen. Zo niet wordt zijn inschrijving onontvankelijk verklaard:

Documenten betreffende de kandidaat of kandidaten:

 1. de gedetailleerde beschrijving van de activiteit - verduidelijken of het project betrekking heeft op alleen de containerterminal of op de terminal en het aangrenzende terrein, in voorkomend geval de partneronderneming of ondernemingen vermelden die het kandidatuurdossier mee ondertekenen;
 2. bewijs van inschrijving van de kandidaat of kandidaten bij de Kruispuntbank (of gelijkwaardig voor buitenlandse vennootschappen);
 3. het (de) attest(en) die bewijzen dat de kandidaat of kandidaten hun fiscale en sociale verplichtingen nakomen;
 4. balansen en exploitatierekeningen van de laatste drie jaar;
 5. nuttige inlichtingen over de rechtsvorm van de kandidaat of kandidaten en hun aandeelhoudersstructuur
 6. een plattegrond met de logistieke stromen;
 7. de volgende inlichtingen:
  • de gewenste concessieduur met een maximum van 30 jaar
  • de financiële voorwaarden van de concessie, rekening houdend met het feit dat de kosten in verband met de terminal de volgende zijn: de concessievergoeding voor de grond, het verbruik van elektriciteit en de onroerende voorheffing, het onderhoud van de kraan en alle op de terminal aanwezige uitrusting; en de kosten in verband met het aangrenzende terrein zijn de concessievergoeding voor het terrein, de onroerende voorheffing, een bijdrage aan de werking en het onderhoud van de automatische poorten (B15)
  • de kandidaat zal een offerte indienen voor de aankoop van de portaalkraan die zich op de site bevindt. De technische kenmerken van de kraan en haar schema zijn te vinden in de bijlage;
  • het type van de tweede kraan die de kandidaat zal aankopen om de verhoging van de capaciteit van de terminal op te vangen;
  • een nota over de volledige planning van de ontwikkeling van het project, met vermelding van de jaarlijkse verkeersvolumes per vervoerswijze die de kandidaat of kandidaten voornemens zijn te realiseren, rekening houdend met het feit dat ten minste 50% van de inkomende en uitgaande verkeersstromen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn grootstedelijk gebied;
  • het aantal banen dat de kandidaat of kandidaten op de site zullen scheppen;
  • het aantal m² dat voor elke activiteit gepland is (opslag, stripping/stuffing, andere te preciseren bijkomende diensten enz.);
 8. een nota over de in het project te investeren bedragen en een businessplan voor de 3 eerste jaren van de exploitatie (ze zal vertrouwelijk worden behandeld);  
 9. nuttige referenties en ervaring met de exploitatie van intermodale terminals; 
 10. een verbintenisbrief van een financiële instelling voor de realisatie van het project.

Selectiemodaliteiten met relatief belang (op 100):

 • Ontwikkeling van tonnage/volume over het water en het spoor van/naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Organisatie van een regelmatige vervoerdienst over het water naar de Haven van Antwerpen en het Garocentre La Louvière en eventueel naar andere havens (Rotterdam, Zeebrugge, Charleroi enz.). Het aantal lijnen (regelmatig vervoer naar een bestemming) en de frequentie van de vertrekken vanuit Brussel moeten zoveel mogelijk worden ontwikkeld. (25/100)
 • Realisatie van aanvullende diensten bij de overslagactiviteit ten behoeve van Brussel, zoals: opslag van lege containers, lichte reparaties van containers, verpakking van de vracht, fumigatie: (10/100)
 • Realisatie van logistieke diensten en diensten voor stedelijke distributie: stuffing/stripping, opslag, behandeling, cross-docking en last mile, met gebruik van hernieuwbare energie (15/100);
 • Ervaringen met de exploitatie van andere intermodale terminals en aansluiting op een netwerk (20/100)
 • Milieucriteria en duurzaamheid van het project: koolstofvrije last mile, circulaire economie. Economisch model (duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen, lokale waardeketen) Positieve externe milieueffecten (lawaai, afval, water, energie, mobiliteit, bodem, strijd tegen klimaatverandering...) Beoordeling van en toezicht op de milieueffecten tijdens de concessie (10/100)
 • Aantal op de site gecreëerde banen (voltijds equivalenten) met vermelding van de voorziene functies en het beleid van het bedrijf op het vlak van opleidingen, veiligheid op het werk enz. Een samenwerkingsakkoord met Actiris zal in aanmerking worden genomen voor de toekenning van de punten.  (10/100)
 • Financiële gezondheid van de kandidaat en coherentie van zijn project met de financiële investeringsmiddelen en het businessplan van het project; bedrag van de investering, met inbegrip van een voorstel voor de overname van de portaalkraan (10/100)

Procedure:

De dossiers worden eerst geanalyseerd vanuit het oogpunt van hun ontvankelijkheid.  Hierover zal een beslissing worden genomen en meegedeeld aan de kandidaten. Enkel kandidaturen die ontvankelijk worden verklaard, zullen worden geanalyseerd en vergeleken volgens de bovenvermelde selectiemodaliteiten.

De Haven behoudt zich het recht voor om:

 • aanvullende informatie of verduidelijking te vragen bij de analyse van de dossiers,
 • geen gevolg te geven aan ingediende offertes, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen,
 • de procedure opnieuw op te starten (eventueel in verschillende percelen) of een andere procedure te volgen.

Begeleiding van de ontwikkeling van het project:

Na de selectie van de offerte en de toewijzing van de concessie zal de exploitatie van de terminal onverwijld worden verzekerd. Het project op het aangrenzende terrein zal worden begeleid door de Haven, hub.brussels en de instellingen die lid zijn van het Kanaalteam (BMa, Perspective, MSI, Urban, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit), om de aanvraag van de vergunningen voor te bereiden.

Deze begeleiding heeft betrekking op 3 aspecten: de definitieve programmering van het project, de facultatieve privéprocedure met offerte van de BMa en de uitwerking van het project. De begeleiding gebeurt in de vorm van gezamenlijke workshops/werkvergaderingen die worden georganiseerd door de Haven met het Kanaalteam en de andere partners (Leefmilieu Brussel, hub.brussels). De resultaten van de voorbereidende workshops zullen de onderzoeksprocedure voor de stedenbouwkundige vergunning (en de milieuvergunning) overeenkomstig de regelgeving vergemakkelijken.

De begeleiding en de indiening van de vergunningsaanvragen gebeuren binnen 6 maanden na de ondertekening van de concessie. De termijn voor het verkrijgen van de vergunningen is 1 jaar vanaf de indiening van de aanvraag. De concessionaris verbindt zich ertoe ze uit te voeren zodra hij ze verkrijgt.

De begeleiding kan de vorm van een projectvergadering aannemen. Voorafgaand aan de indiening van een aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning kan de uitvoerder van het project een projectvergadering aanvragen bij de vergunnende overheid (gemeente of Gewest). Tijdens deze vergadering ontmoet de uitvoerder van het project een of meer vertegenwoordigers van de vergunnende overheid en in voorkomend geval van andere betrokken instanties (Brussel Erfgoed, Leefmilieu Brussel, ...). De projectvergadering heeft tot doel de grote krachtlijnen van een project te bespreken.

Indiening van de kandidaturen:

Gelieve ons het dossier van uw kandidatuur uiterlijk op 16 mei 2022 om 12.00 uur toe te sturen. De Haven verzekert u van de grootst mogelijke vertrouwelijkheid van zijn behandeling.

De kandidaturen moeten op papier en in elektronische vorm worden verzonden ter attentie van:

Rainier Reekmans – Directeur-generaal a.i. 

Redersplein 6 te 1000 Brussel – België

Contactpersonen:

Philippe Parisel, Projectleider, Haven van Brussel,

Tel.: 02 421 66 38 e-mail: pparisel@port.brussels

Mevrouw Valérie Tanghe, Manager van de Havencluster Haven van Brussel

Tel.: 02 421 66 50 e-mail: vtanghe@port.brussels

 

Nadere informatie over dit document kan worden verkregen bij de bovengenoemde personen.

De installaties van de Haven van Brussel kunnen op schriftelijk verzoek worden bezocht, voor zover dit nodig is om de kandidaat in staat te stellen zijn offerte voor te bereiden; het verzoek moet formeel worden ingediend. Indien meerdere verzoeken worden ingediend, behoudt de Haven van Brussel zich het recht voor om de bezoeken in groep of individueel te organiseren.

Bijgevoegde documenten:

 1. Cartografisch dossier (foto's en plan)
 2. Schema en kenmerken van de portaalkraan
 3. Standaard concessie (model)
 4. Algemene voorwaarden
 5. Masterplan Haven van Brussel
 6. Samenvatting van het Kanaalplan

Nuttige links:

 1. Gewestelijk Bestemmingsplan voor de Bodem (GBP): http://stedenbouw.irisnet.be/spelregels/bestemmingsplannen/het-gewestelijk-bestemmingsplan-gbp?set_language=nl 
 2. Masterplan Haven van Brussel: https://port.brussels/nl/documenten
 3. Goederenvervoerplan: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/goederenvervoerplan 
 4. Kanaalplan Kanaalplan: ambities, een methode, een team | Canal.brussels
 5. BKP Beeldkwaliteitsplan | perspective.brussel