Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor de portal van de Haven van Brussel en het daarmee samenhangend privacybeleid

De onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder de Haven van Brussel toegang geeft tot haar websites.

Deze portal is een initiatief van de Haven van Brussel, een instelling van openbaar nut van type 'B', opgericht en geregeld door de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en haar latere wijzigingen, met zetel op het Redersplein 6, 1000 Brussel.

1. Toepassingsdomein

Deze voorwaarden – deze disclaimer – zijn van toepassing op en regelen de portal (www.port.brussels), evenals alle andere websites die door of voor de Haven aangehouden worden: (http://rapportannuel.port.brussels), (http://jaarverslag.port.brussels), (https://www.feteduport.be) en (https://www.havenfeest.be). Deze verschillende sites moeten deze disclaimer hosten, ernaar verwijzen of een hyperlink bevatten die gebruikers ernaar doorstuurt om de gebruikers te informeren en ervoor te zorgen dat hij kan worden ingeroepen.

Het woord 'website' in deze tekst heeft dus betrekking op alle voornoemde websites die door of voor de Haven bestaan.

2. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

De Haven van Brussel geeft u toegang tot deze website en tot de informatie ervan voor zover u zonder enig voorbehoud de voorwaarden aanvaardt die op de pagina 'Gebruiksvoorwaarden' vermeld zijn. Door de website en de informatie ervan te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden. De Haven van Brussel kan ze te allen tijde wijzigen.

3. Gebruik van de portal

De inhoud van de website biedt u uitsluitend algemene informatie over de Haven van Brussel en haar activiteiten.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op de portal aangeboden worden en voor uw persoonlijk gebruik. Deze website mag niet als basis dienen voor een evaluatie van de Haven van Brussel en kan in geen geval bindend zijn voor of ingeroepen worden tegen te Haven van Brussel. Niets op de website kan beschouwd worden als een aanbod om diensten aan te schaffen of te leveren, of om een contract af te sluiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe de portal te gebruiken in overeenstemming met de wetten en wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de portal niet gebruiken op een manier die de belangen van de Haven van Brussel, haar leveranciers, klanten, partners of enige andere betrokken persoon die erop vermeld wordt, zou schaden.

4. Beperkingen en waarborgen van de aansprakelijkheid inzake het gebruik van de portal

De Haven van Brussel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor enige andere schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid al dan niet contractueel, onrechtmatig of quasi-onrechtmatig is, en ongeacht of ze gebaseerd is op aansprakelijkheid buiten schuld of anderszins, en dit zelfs indien de Haven van Brussel werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

4.1. Informatie

De Haven van Brussel maakt gebruik van alle redelijke middelen om informatie op de website te publiceren die voor zover zij weet actueel is. Ze geeft echter geen enkele garantie m.b.t. de geschiktheid, juistheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch dat de bovengenoemde website altijd volledig en in alle opzichten bijgewerkt is. De informatie op deze portal kan onjuistheden in de inhoud, technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Deze informatie wordt louter indicatief gegeven en wordt op gezette tijden aangepast. De Haven van Brussel kan op elk moment en onaangekondigd verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website.

Het gebruik van deze website en bijgevolg van de verkregen informatie of de gedownloade stukken, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. De Haven van Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze portal.

De gebruiker erkent verder dat hij alleen verantwoordelijk zal zijn voor enige schade aan zijn computersysteem of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van enige inhoud.

4.2. Toegang tot de portal

De website wordt aangeboden op basis van een 'as is'-dienst en is toegankelijk op basis van de beschikbaarheid. De Haven van Brussel kan niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, dat de resultaten die met behulp van de dienst worden verkregen juist en/of betrouwbaar zijn, en dat defecten in de gebruikte software, indien van toepassing, gecorrigeerd zullen worden.

4.3. Hyperlinks

De website en deze disclaimer bevatten hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen die uitsluitend ter informatie aan u worden verstrekt. De Haven van Brussel heeft geen controle over deze websites en de daarin vervatte informatie en kan daarom geen enkele garantie bieden m.b.t. de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

De Haven van Brussel wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud die op de hyperlinks aanwezig is, alsook voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging ervan.

Als u vanop uw website een hyperlink wilt aanmaken naar de portal van de Haven van Brussel, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met de Haven van Brussel via het e-mailadres info@port.brussels om zo snel mogelijk te weten te komen of uw aanvraag ontvankelijk is.

4.4. Handelingen van internetgebruikers

De Haven van Brussel kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van internetgebruikers.

5. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle informatie die beschikbaar is op de portal en de samenstelling en opmaak ervan (teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, video's, software, databanken, gegevens, enz.) worden beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten van de Haven van Brussel.

De namen en logo's van de Haven van Brussel die op de websites verschijnen die door of voor de Haven onderhouden worden, zijn beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. De merken van deze websites mogen op geen enkele manier gebruikt worden voor andere producten of diensten dan die van deze portals of van de Haven van Brussel, gezien daardoor verwarring kan ontstaan bij de consument. Ze mogen ook niet gebruikt worden op een manier die denigrerend zou zijn voor de Haven van Brussel of die haar in diskrediet zou brengen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging terzake mag de gebruiker in geen geval deze portal of een deel ervan kopiëren, reproduceren, vertalen, vertegenwoordigen, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verspreiden, in licentie geven, overdragen of verkopen op welke drager dan ook, op welke manier dan ook, of deze portal volledig of gedeeltelijk gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Haven van Brussel. Elke overtreding kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

6. Privacybeleid

6.1. Beginselen

De Haven van Brussel, eigenaar van de website, wilt zich aanpassen aan de nieuwe digitale werkelijkheid en aan de nieuwe bepalingen van het Europees recht.

De portal (www.port.brussels) en de andere websites die door of voor de Haven onderhouden worden, zijn in overeenstemming met verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Deze verordening versterkt de rechten van Europese burgers en verleent hun meer controle over hun persoonsgegevens, door een eengemaakt wettelijk kader aan te bieden.

De Haven van Brussel heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid inzake de gegevensbescherming van persoonsgegevens vastgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen op dat vlak.

Aan de hand van de vragen en antwoorden hierna zal aanvullende informatie worden verstrekt m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens.

6.2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

De Haven van Brussel verzamelt via haar websites persoonsgegevens enkel voor zover dat noodzakelijk is om een welomlijnde functie te vervullen. De gegevens worden nadien niet hergebruikt voor andere doeleinden.

Actie

Doeleinde(n)

Verzamelde gegevens

Bewaringstermijn

Newsletter

De personen die zich hebben ingeschreven op de newsletter, informatie verstrekken over de activiteiten en de actualiteit van de Haven van Brussel.

E-mailadres

99 jaar.

Contactformulier

Aanvragen inzamelen van personen.

E-mailadres

Naam

De gegevens worden één maand na de behandeling van de aanvraag gewist/geanonimiseerd. Deze termijn wordt verlengd als de aanvraag leidt tot een contract met de Haven van Brussel.

Deelname aan een wedstrijd

Contact opnemen met de winnaar(s);

de prijs/prijzen opsturen.

E-mailadres

Postadres

Naam, voornaam

Telefoonnummer

De gegevens worden één maand na het aanwijzen van de winnaar(s) gewist/geanonimiseerd.

Deelname aan een evenement waarvoor een inschrijving vereist is.

Bepalen hoeveel personen zich hebben ingeschreven.

Beheer van de deelnemers.

E-mailadres

Naam, voornaam

 

De gegevens worden één week na het evenement gewist/geanonimiseerd.

 

In overeenstemming met de wetgeving hebben personen echter een aantal rechten die ze kunnen inroepen in verband met hun persoonsgegevens. Deze rechten worden vermeld en uitgebreid beschreven in punt 5.7 van deze disclaimer. Wanneer in plaats van tot het wissen van gegevens wordt overgegaan tot een anonimisering van gegevens voor statistische doeleinden, is de anonimisering voltooid wanneer er geen enkel gegeven met persoonlijk karakter overblijft.

6.3. Wie kan toestemming geven?

De gebruiker bevestigt zijn aansluiting en geeft zijn duidelijke, uitdrukkelijke en eenduidige toestemming om zijn gegevens te verwerken.

Daartoe legt de gebruiker een 'uitdrukkelijke verklaring van zijn toestemming' af.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven vóór de intrekking van deze toestemming.

Door gebruik te maken van de diensten van de website verklaart de gebruiker, in overeenstemming met het Belgische en Europese burgerlijke recht, dat hij bekwaam is om zijn rechten uit te oefenen, of – als hij minderjarig is – dat hij de voorafgaande geldige toestemming van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers heeft gekregen.

De Haven van Brussel ziet toe op de bescherming van de privacy van minderjarigen en spoort de ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Minderjarigen jonger dan dertien jaar kunnen in geen geval zelf hun toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor de gebruiksdoeleinden van deze website.

De Haven van Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld als de diensten zouden zijn gebruikt zonder de hogervermelde controle en toestemming.

6.4. Voor wie zijn de persoonsgegevens bestemd?

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de verwerkingsverantwoordelijke. Ze zullen in geen geval worden overgedragen aan een derde of naar een land dat niet tot de Europese Unie behoort.

6.5. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de website is de Haven van Brussel, vertegenwoordigd door haar leidende ambtenaren: Gert van Der Eeken en Caroline Hermanus. U kunt contact opnemen met de Haven van Brussel op volgend adres: Redersplein 6, 1000 Brussel, of via e-mail: info@port.brussels.

6.6. Hoe worden de persoonsgegevens van u als gebruiker verwerkt?

De gegevens van de gebruiker worden gebruikt op een rechtmatige, loyale en transparante manier voor de rechtstreekse behandeling van zijn aanvragen, berichten of acties waaraan hij deelneemt via de website. Ze worden zodanig verwerkt dat een passende beveiliging van de persoonsgegevens gegarandeerd is, inclusief de bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies.

6.7. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot de u betreffende gegevens?

In overeenstemming met de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beschikt de gebruiker over volledige duidelijkheid over de verwerking van zijn gegevens.

De gebruiker kan zijn erkende rechten krachtens deze verordening doen gelden door aan de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekende en gedateerde aanvraag te richten, vergezeld van een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, die hij ter plaatse overhandigt of per post verstuurt naar volgend adres: Redersplein 6, 1000 Brussel – of via elk ander communicatiemiddel.

Bij een overhandiging ter plaatse geeft de persoon die de aanvraag ontvangt, meteen een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs aan de auteur van de aanvraag.

6.7.1. Recht op toegang

De gebruiker van de portal heeft het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke in een begrijpbare vorm op de hoogte te worden gebracht van de gegevens die verwerkt worden en van alle andere beschikbare informatie over de herkomst van deze gegevens.

De inlichtingen worden ten laatste 45 dagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld.

6.7.2. Recht op correctie

De gebruiker kan kosteloos alle onnauwkeurige hem betreffende persoonsgegevens laten corrigeren. Hij kan ook alle hem betreffende persoonsgegevens die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet relevant zijn of waarvan de registratie, de bekendmaking of de bewaring verboden zijn of die langer worden opgeslagen dan de toegestane periode, laten wissen of verwijderen.

De aangevraagde correcties of schrappingen van gegevens moeten door de verwerkingsverantwoordelijke worden meegedeeld binnen de maand na het indienen van de aanvraag, zowel aan de gebruiker als aan de personen aan wie de onnauwkeurige, onvolledige en niet-relevante gegevens werden meegedeeld, tenzij de kennisgeving aan deze ontvangers onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.

6.7.3. Recht op verzet

De gebruiker heeft het recht om zich, om ernstige en legitieme redenen met betrekking tot een specifieke situatie, te verzetten tegen het feit dat de hem betreffende gegevens worden verwerkt, tenzij ze worden verzameld om een wettelijke verplichting na te leven of nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of gebruikt worden voor een doel waarvoor de gebruiker ontegensprekelijk zijn toestemming heeft gegeven.

In het geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de verwerkingsverantwoordelijke opgestarte verwerking niet langer betrekking hebben op deze gegevens.

6.7.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt te ontvangen in een courant, gestructureerd en machineleesbaar formaat, en hij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt dit bemoeilijkt, wanneer:

a) de verwerking gebaseerd is op toestemming of op een contract;

b) de verwerking uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen.

6.7.5. Recht om vergeten te worden en recht op de beperking van de gegevensverwerking

De gebruiker heeft recht op een verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij heeft ook recht op een beperking van het gebruik van zijn persoonsgegevens. In beide gevallen moeten de door de regelgeving voorziene voorwaarden vervuld zijn.

Het gegevensbeschermingsbeleid doet geen afbreuk aan de rechten waarover de Haven van Brussel beschikt tegenover bepaalde gebruikers jegens wie een contract, de wet of een ander contractueel document, regelgevend of wettelijk, haar het recht verleent op meer uitgebreide handelingen. In dit geval is de norm van toepassing die het meest gunstig is voor de Haven van Brussel.

6.8. Wat wordt er gedaan met cookies?

Op de website willen we de bezoekers informatie geven over het gebruik van wat de wet omschrijft als 'inlichtingen opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker', en wat gewoonlijk 'cookies' wordt genoemd.

Een cookie is een bestandje dat door de webserver wordt verstuurd en dat opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Het bestandje houdt uw bezoek aan de website bij en bevat een aantal inlichtingen over dit bezoek.

De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn webbrowser op de juiste manier in te stellen. Deze weigering kan er wel toe leiden dat bepaalde diensten van de portal niet langer toegankelijk zijn. Hierna vindt u methodes om de cookies te wissen en/of te blokkeren, afhankelijk van de verschillende webbrowsers.

6.8.1. Functionele cookies

Deze cookies dienen om bepaalde functies van de website te beheren. Ze zijn anoniem (geen enkele verzamelde inlichting maakt het mogelijk om het verband te leggen met uw identiteit). Bovendien vervallen deze cookies wanneer u uw webbrowser afsluit, behalve de cookie die uw taalvoorkeur opslaat. Ze worden dus gewist van uw computer of uw terminal wanneer u dit apparaat afsluit.

6.8.2. Statistische cookies

Statistische cookies stellen de website in staat om kennis te krijgen van het aantal gebruikers, hun geografische locatie, hun surfgedrag op de website (hoe ze op de website zijn beland, via welke webpagina, de webpagina's die ze hebben bekeken tijdens hun sessie en de webpagina via dewelke ze de website hebben verlaten), het ogenblik van het bezoek enz. Deze cookies zijn anoniem en hun levensduur kan oplopen tot twee jaar.

6.8.3. Sociale mediacookies

Met deze cookies kan de inhoud van de website gedeeld worden via sociale media. Bepaalde deelknoppen zijn opgenomen via apps van derden die dit type cookies kunnen plaatsen.

Het sociale netwerk dat een dergelijke deelknop aanbiedt, kunt u dankzij deze knop identificeren, zelfs als u de knop niet hebt gebruikt bij uw bezoek aan de website. We nodigen u uit om het privacybeleid van de sociale media te raadplegen om op de hoogte te zijn van de gebruiksdoeleinden van de navigatie-informatie die met behulp van deze deelknoppen wordt verzameld. Hun beleid vindt u op hun respectieve websites.

6.8.4. Publicitaire cookies

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, meer bepaald om gerichte advertenties te tonen, marktonderzoeken uit te voeren en de doeltreffendheid van een reclamecampagne te evalueren.

6.8.5. Hoe kunt u het gebruik van cookies controleren?

U kunt cookies controleren en/of verwijderen zoals u dat wilt. Raadpleeg voor meer informatie www.aboutcookies.org en youronlinechoices.com. Deze websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Haven van Brussel en de Haven van Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ze kunnen veroorzaken aan de gebruikers.

U kunt alle cookies die reeds zijn opgeslagen op uw computer wissen en de meeste webbrowsers zo instellen dat ze cookies blokkeren. In dit geval moet u misschien wel zelf bepaalde voorkeuren aangeven telkens u een website bezoekt, en bepaalde diensten en functies zullen misschien niet langer toegankelijk zijn.

Puur ter informatie volgt hierna de procedure die gevolgd moet worden om, afhankelijk van uw webbrowser, het gebruik van cookies te controleren. Wanneer u zich zorgen maakt of aanvullende info wenst, moet u de uitleg raadplegen die via uw webbrowser wordt verstrekt.

Google Chrome

1. Om de cookies die reeds aanwezig zijn op uw eindapparatuur te verwijderen:

 • Klik op het menu in de toolbar van de webbrowser;
 • Selecteer 'Instellingen';
 • Klik op 'Geavanceerde instellingen';
 • Klik in 'Privacy en beveiliging' op 'Instellingen voor content';
 • Klik vervolgens op 'Cookies';
 • Kies 'Alle cookies en sitegegevens';
 • Klik vervolgens op 'Alles verwijderen' en ten slotte op 'Alles wissen'. Het is ook mogelijk om welbepaalde cookies te verwijderen door te klikken op het icoontje 'vuilnisbak' op dezelfde regel als de cookie.

2. Om het opslaan van nieuwe cookies te weigeren:

 • Voer de handelingen uit zoals aangegeven in punt 1 tot en met e;
 • Kies uw gewenst beveiligingsniveau door de aangeboden keuzemogelijkheden aan te passen.

3. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Internet Explorer

1. Om de cookies die reeds aanwezig zijn op uw eindapparatuur te verwijderen:

 • Klik op het icoontje 'Tools';
 • Klik op 'Internetopties';
 • In 'Algemeen' klikt u op 'Instellingen' in 'Navigatiehistoriek';
 • Selecteer 'Bestanden tonen';
 • Verwijder de bestanden.

2. Om het opslaan van nieuwe cookies te weigeren:

 • Voer de handelingen uit zoals aangegeven in punt 1 tot en met b;
 • Kies 'Privacy' en klik op 'Geavanceerd' in het onderdeel 'Instellingen';
 • Kies uw gewenste beveiligingsniveau door de aangeboden keuzemogelijkheden aan te passen.

3. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Edge

1. Om de cookies die reeds aanwezig zijn op uw eindapparatuur te verwijderen:

 • Klik op het menu in de toolbar van de webbrowser;
 • Selecteer 'Instellingen';
 • Klik op 'Kies de te wissen elementen' in 'Navigatiegegevens wissen';
 • Selecteer 'Cookies en opgeslagen websitegegevens';
 • Klik op 'Wissen'.

2. Om het opslaan van nieuwe cookies te weigeren:

 • Voer de handelingen uit zoals aangegeven in punt 1 tot en met b;
 • Klik op 'Toon geavanceerde instellingen' in 'Geavanceerde instellingen';
 • Kies uw beveiligingsniveau in 'Cookies'.

3. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie: https://privacy.microsoft.com/nl-NL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox

1. Om de cookies die reeds aanwezig zijn op uw eindapparatuur te verwijderen:

 • Klik op 'Tools' en kies 'Opties';
 • Kies 'Voorkeuren';
 • Kies 'Privacy';
 • Kies in 'Geschiedenis' voor 'Recente geschiedenis wissen' of 'Specifieke cookies verwijderen'.

2. Om het opslaan van nieuwe cookies te weigeren:

 • Voer de handelingen uit zoals aangegeven in punt 1 tot en met c;
 • Kies in 'Geschiedenis' voor 'Gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de geschiedenis' in het keuzemenu naast 'Regels voor opslag';
 • c.     Kies uw beveiligingsniveau.

3. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Safari 

1. Om de cookies die reeds aanwezig zijn op uw eindapparatuur te verwijderen:

 • Ga naar 'Voorkeuren' en klik op 'Privacy';
 • Klik op 'Beheer websitegegevens';
 • Selecteer een of meerdere websites en klik op 'Verwijderen' of 'Alles wissen'.

2. Om het opslaan van nieuwe cookies te weigeren:

 • Voer de handelingen uit zoals aangegeven in punt 1 tot en met a;
 • Kies uw beveiligingsniveau in 'Cookies en websitegegevens'.

3. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Opera

1. Om de cookies die reeds aanwezig zijn op uw eindapparatuur te verwijderen:

 • Ga naar 'Voorkeuren', klik op 'Privacy' en vervolgens op 'Cookies';
 • Selecteer 'Nieuwe cookies verwijderen bij het verlaten van Opera'.

2. Om het opslaan van nieuwe cookies te weigeren:

 • Voer de handelingen uit zoals aangegeven in punt 1 tot en met a;
 • Kies uw beveiligingsniveau.

3. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

6.9. Welke beveiligingsmaatregelen werden er genomen om uw gegevens te beschermen?

6.9.1. Kwaliteit

Op onze website doen we al het mogelijk om de onnauwkeurige, onvolledige, niet relevante of verboden gegevens te corrigeren of te verwijderen, en om ze bij te werken.

6.9.2. Vertrouwelijkheid

De website zorgt er enerzijds voor dat personen die onder haar bevoegdheid werken, enkel die gegevens die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functies of die noodzakelijk zijn voor de behoeften van de dienst, kunnen inzien en verwerken, en anderzijds dat diezelfde personen op de hoogte worden gebracht van de principes en de voorschriften van de wet inzake de bescherming van het privéleven met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard en met zijn uitvoeringsbesluiten.

6.9.3. Veiligheid

Om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen, werden er op de website passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, toegang en elke andere ongeoorloofde verwerking van informatie die via de portal werd verkregen.

De genomen maatregelen hebben het passende beschermingsniveau, rekening houdend met de kosten die hun toepassing met zich brengt, de stand van de techniek op dat vlak en de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico's.

6.10. Wat is de bewaringstermijn van de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een vorm die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt voor een termijn die niet langer duurt dan de termijn die noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Na deze termijn worden de gegevens automatisch verwijderd uit onze databanken. We verwijzen naar punt 6.2. van deze disclaimer voor meer informatie.

6.11. Is er een register voor de verwerking van persoonsgegevens?

In overeenstemming met artikel 30 van verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), houdt de Haven van Brussel een register bij van de verwerkingsactiviteiten m.b.t. persoonsgegevens.

6.12. Welke verhaalmogelijkheden zijn er?

Als een gebruiker meent dat de persoonsgegevens werden verwerkt op een manier die strijdig is met de Europese verordening, kan hij contact opnemen met de Haven van Brussel en/of met haar Data Protection Officer (DPO) (via e-mail of per brief). De gebruiker kan ook rechtstreeks en kosteloos klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien hij problemen ondervond bij het uitoefenen van de bovengenoemde rechten of indien de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving niet werden nageleefd. Alle contactgegevens worden vermeld in punt 7 van deze disclaimer.

De gebruiker heeft ook recht op effectief gerechtelijk beroep met betrekking tot bepaalde handelingen en beslissingen van de toezichthoudende autoriteit als zij een juridisch bindende beslissing neemt of als zij er niet in slaagt om de gebruiker binnen drie maanden te informeren over de vooruitgang of het resultaat van de behandeling van zijn klacht.

7. Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en de Europese verordening. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een bemiddelingsprocedure. Indien deze mislukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België). Een afgedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwing die via elektronische weg werd gegeven, zal in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst worden aanvaard op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die op papier worden opgesteld en bijgehouden.

8. Contact

Toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be)