Nieuw beheerscontract: het Gewest bevestigt zijn ambities voor de Haven

Nouveau contrat de gestion : la Région affirme ses ambitions portuaires

Het nieuwe beheerscontract voor de periode 2021-2025 werd op donderdag 14 januari ondertekend door minister Alain Maron, als vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en door Yassine Akki, voorzitter, Anthony Baert, ondervoorzitter, Alfons Moens, directeur-generaal en Philippe Matthis, adjunct-directeur-generaal, als vertegenwoordigers van de Haven van Brussel. Dit is het vijfde beheerscontract van de Haven van Brussel sinds haar oprichting als gewestelijke vennootschap.  De ondertekening van dit nieuwe beheerscontract geeft blijk van het vertrouwen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Haven van Brussel stelt, aangezien het een financiering van de Haven van Brussel garandeert ten belope van 93,5 miljoen euro over de duur van het beheerscontract.  Dit contract verankert de acties van de Haven ook in de regeringsdoelstellingen. Het maakt van de Haven van Brussel een sleutelspeler van de economische en ecologische transitie. Voor Alain MARON, de minister bevoegd voor Klimaattransitie en Leefmilieu, “zal dit beheerscontract het recreatief potentieel van de Haven versterken en haar economische functie verduurzamen. Het zal een heel ecosysteem creëren rond het kanaal, dat veel meer is dan een transportroute over het water. Het kanaal is ook een geweldige bron van verfrissing om de klimaatopwarming te bestrijden en vormt een ontwikkelingspool voor lokale recreatie. Tijdens de lockdown is duidelijk geworden dat de Brusselaars grote behoefte hebben aan openbare ruimten waar ze zich kunnen ontspannen. Het kanaal, dat het gewestelijke grondgebied van noord naar zuid doorkruist in dichtbevolkte wijken, kan hiervoor de oplossing zijn. De voorzitter van de Haven, Yassine AKKI, looft de steun van de gewestelijke regering voor de Haven van Brussel: “Met een ongeziene financiële verbintenis toont het Gewest het belang dat het aan de havenontwikkeling hecht om zijn doelstellingen te behalen, zowel op economisch en milieugebied als op dat van de mobiliteit. Dankzij dit beheerscontract beschikt de Haven over de middelen om de ambities te verwezenlijken die ze uiteenzet in haar masterplan tegen 2040, een sterke duurzame verbintenis om in de toekomst nog meer te ijveren voor een havenontwikkeling die het volledige gewest en zijn inwoners ten goede komt.“ Concreet betekent dit dat het beheerscontract het goederenvervoer over de waterweg verzekert. Dit gebeurt door verschillende projecten die erop gericht zijn om de modal shift van de weg naar de waterweg te bevorderen:

  • de voortzetting van het onderhoud van de haveninstallaties (kanaal, beweegbare bruggen en sluizen) voor een bedrag van 15 miljoen euro;
  • investeringen in het kanaal en de kunstwerken voor een bedrag van bijna 15 miljoen euro, waarvan 9,5 miljoen euro naar de bouw en versterking van de nieuwe kademuren zal gaan. Deze werkzaamheden zijn erop gericht nieuwe bedrijven aan te trekken en dus het transport over de waterweg uit te breiden;
  • de mogelijkheid bestuderen om het gebruik van de waterweg verplicht te maken voor de werven die door de Haven zijn geïnventariseerd in haar meerjarenplan voor de werven.

Het beheerscontract voorziet op die manier in de uitbreiding van het havendomein. Hieronder valt onder meer de verwerving door het Gewest van de 40 ha van de site van Schaarbeek-Vorming, waarvan 20 ha zijn voorzien voor de Haven. De economische bestemming van de Haven zal worden toegespitst op de bedrijven die voorbeeldig zijn op klimaat- en milieugebied. De Haven zal een volledig logistiek aanbod ontwikkelen voor de bouwsector, die zich als sleutelsector zal moeten ontwikkelen om te voldoen aan de doelstellingen voor de renovatie van de gebouwen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich heeft gesteld. Dit globaal aanbod zal betrekking hebben op het waterbeheer en het beheer van de werfgrond, de bevoorrading met bouwmaterialen en de terbeschikkingstelling van opslagruimte voor herbruikbaar materiaal. Om het economische potentieel van de Haven te versterken, bekrachtigt het beheerscontract ook de verbintenis van het Gewest om het havendomein optimaal toegankelijk te houden. Dit zal gebeuren door grootschalige infrastructuurprojecten, zoals de ontwikkeling van het TIR-centrum als hefboom voor een voorbeeldige, duurzame stedelijke distributie. Tot slot zal de Haven erover waken dat die projecten in het landschap zullen worden geïntegreerd en zal ze de concessiehouders ertoe aanzetten om zich aan te sluiten bij die benadering. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbindt zich ertoe om vier grootschalige projecten voor stedelijke integratie uit te voeren in het havendomein:

  • aanleg van een park op de volledige linkeroever van het Bécodok;
  • bouw van een sportinfrastructuur in de zwaaikom van het Vergotedok;
  • creatie van een gewestelijke watersportpool aan de BRYC (Bruxelles Royal Yacht Club);
  • aanleg van een gescheiden fietspad langs het havendomein op de 14 km van de linkeroever van het kanaal.

Uiteindelijk vertegenwoordigt dit beheerscontract een uitzonderlijke gemeenschappelijke verbintenis van het Gewest en de Haven om de klimaatopwarming en het verlies aan biodiversiteit te bestrijden. Het zet de Haven op weg naar een economische transitie die centraal staat in het gewestelijke beleid.

Gepubliceerd op 14/01/21